Z á p i s

Na školský rok 2021 / 2022

 

Zápis sa uskutoční v dňoch :

Od 03.05.2021 do 05.05.2021

Podmienky prijatia :

 • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019
 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska,
 • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
 • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
 • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
 • v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2021.

Prijímanie žiadostí o prijatie do MŠ sa uskutoční podľa voľby zákonného zástupcu:

 1. osobne – za dodržania prísnych epidemiologických opatrení a preukázaním sa pri vchode do MŠ negatívnym testom nie starším ako 7 dní
 2. e-mailom – oskenovaním žiadosti a zaslaním na adresu zupkova37@centrum.sk
 3. vhodením originálu žiadosti do PNS schránky MŠ
 4. poslaním originálu žiadosti poštou

03.05.2021                                         od 8.00hod.       do 16.00hod.

04.05.2021                                         od 8.00 hod.      do 12.00 hod.

05.05.2021                                         od 8.00 hod.      do 12.00 hod.