NÁZOV PROJEKTU: Na bicykli bezpečne a zdravo

( Projekt pre Materskú školu Zupkova č.37, Košice )

Meno a priezvisko: Lenka Turoková

Materská škola : Zupkova 37, Košice

Zameranie MŠ Zupkova 37 Košice : Dopravná výchova

V areáli MŠ je moderné dopravné ihrisko so semafórmi a dopravnými značkami.

Zámer projektu :

 • Pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke. Poznať a rešpektovať pravidlá cestnej premávky v  roli chodca, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu, korčuliara i potencionálneho vodiča motorového vozidla.

 • Vytvárať správne a trvalé pohybové návyky už v útlom detstve. To čo dieťa získava v detstve využíva v dospelosti. Pozitívny vzťah k pohybovej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote . Z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí, ktorí budú príkladom pre svoje deti.

 • Spolupracovať s rodičmi a verejnosťou. V aktivitách prežiť množstvo zážitkov priamo s deťmi a učiteľmi.

Priebeh :

 • 1x denne uplatňovať pohybové návyky v pohybovo – relaxačných cvičeniach, aj pri pobyte vonku. / využitie dopravných prostriedkov /

 • 1x týždenne zamerať väčšiu pozornosť na beh, chôdzu, lezenie, skoky a ostatné športové disciplíny + pohyb na dopravných prostriedkoch

 • 1x do mesiaca uskutočňovať aktivity na dopravnú výchovu

 • 2x do roka zorganizovať dopravné dopoludnie pre deti iných materský škôl na sídlisku a pre prvý stupeň ZŠ, pozvať rodičov a verejnosť.

 

AKTIVITY NA DOPRAVNÚ VÝCHOVU :

Mesiac : október Aktivita 1 : Malí cyklisti

Cieľ : Prakticky uplatňovať zásady bezpečného správania sa na chodníkoch pri jazde na bicykli, odrážadlách.

Cieľová skupina : Deti materskej školy

Miesto : Dopravné ihrisko v exteriéri MŠ, po osvojení pravidiel Lesopark mestskej časti Dargovských hrdinov.

Mesiac : november Aktivita 2 : Pohyb to je zdravie

Cieľ : Vytvorením cyklistickej dráhy s prekážkami poukázať, že pohyb na odrážadlách,  bicykloch a kolobežkách nám pomáha upevňovať naše zdravie.

Cieľová skupina : Deti materskej školy

Miesto : areál MŠ, lesopark

Mesiac : december Aktivita 3 : Vyber čo je správne

Cieľ : V skupine obrázkov nájsť , čo je na ulici správne a čo nie. Upevňovať pravidlá bezpečnosti v cestnej premávke.

Cieľová skupina : Deti materskej školy

Miesto : interiér MŠ

Mesiac : január Aktivita 4 : Prvá pomoc

Cieľ : Vedieť podať prvú pomoc pri drobných zraneniach, v prípade úrazu privolať dospelého, prípadne 112.

Cieľová skupina : Deti materskej školy

Miesto : interiér MŠ

Mesiac : február Aktivita 5 : Značky

Cieľ : Nakresliťokrúhlu, trojuholníkovú, štvorcovú značku podľa voľby. Porozprávať čo nám hovoria.

Cieľová skupina : Deti materskej školy

Miesto : interiér MŠ

Mesiac : marec Aktivita 6 : Značky sú aj pre cyklistov

Cieľ : Poznať potrebné značky pre cyklistov, dodržiavať pravidlá cestnej premávky

Cieľová skupina : Deti materskej školy

Miesto : Dopravné ihrisko v exteriéri MŠ, neskôr v lesoparku mestskej časti Dargovských hrdinov

Mesiac : apríl Aktivita 7 : Vidieť a byť videní

Cieľ : Využívať reflexné vesty, pásiky, motivovať deti k tomu, že je potrebné, aby boli na chodníkoch a cestách videné.

Cieľová skupina : Deti materskej školy

Miesto : Lesopark mestskej časti Dargovských hrdinov

Mesiac : máj Aktivita 8 : S prilbou na bicykel

Cieľ : Viesť deti k používaniu bicyklov, odrážadiel, kolobežiek, ktoré sú bezpečné a aj technicky vybavené. Používať ochrannú prilbu.

Cieľová skupina : Deti materskej školy

Miesto : Dopravné ihrisko v exteriéri MŠ

Mesiac : jún Aktivita 9 : Polícia v doprave

Cieľ : V spolupráci s prvákmi zo ZŠ a políciou chápať význam a úlohu policajta pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách. Spoločne s políciou si upevniť poznatky v pohybových aktivitách.

Cieľová skupina : Deti materskej školy

Miesto : Dopravné ihrisko v exteriéri MŠ

 

Výsledok projektu :

 • ovládanie pravidiel bezpečnosti v cestnej premávke

 • prevencia pred úrazmi

 • pohybom vytvárať správne a trvalé pohybové návyky

 • výsledkom budú aktívne, šťastné a zdravé deti

Vypracovala : Turoková Lenka

 Projekt škola podporujúca zdravie

Cieľom je :

 • klásť dôraz na dentálnu hygienu u detí, prevencia proti zubnému kazu

 • v spolupráci s rodinou predchádzať u detí závislosti na sladkosti, drogy a iné omamné látky

 • v spolupráci so školskou kuchyňou dodržiavať zásady správnej výživy a dodržiaqvať pitný režim

 • pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať u detí pozitívne postoje k svojmu zdraviu i k zdraviu iných, realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity aktívnym pohybom na čerstvom vzduchuProjekt Adamko - zdravo hravo

Cieľom je .

 • skvalitnenie života detí a rodiny

 • rozširovannie poznania a pozitívne osvojovanie si ochrany vlastného zdravia ale i zdravia iných

 • zvyšovanie si zdravotnej uvedomenosti detí

 • oboznamovanie sa so správaním sa k zdravotne oslabeným jedincom

 • fixovanie si u detí žiaducich modelov správania sa k najbližšej komunite, k prírode a k okoliuProjekt s Bezpečkom bezpečne na ceste i mimo nej

Cieľom je :

 • motiváciou a aktivitami viesť deti a dospelých k bezpečnosti na cestách, ktorý sa prejaví v znížení počtu dopravných nehôd zapríčinených deťmi a to ich vhodným správaním sa na cestách

 • vytvoriť vhodné podmienky na bezpečie a to hlavne deti cyklistov s cieľom podporovať zdravý rast

 • sprievodnými akciami viesť deti i dospelých k prevencii bezpečnosti na cestách / dopravné ihrisko v areáli MŠ /

Projekt DANONE Pre  zdravie detí

Cieľom je :

 • reagovať na celoeurópsku potrebu ozdravenia výživy obyvateľstva prostredníctvom úpravy stravovacích návykov.

 • Prostredníctvom detského interaktívneho divadelného predstavenia a ďalších podporných prostriedkov  podporiť správne stravovanie a správne ponímanie zdravého životného štýlu u detí predškolského veku a postupne u širokej verejnosti.

Naturáčikové dobrodružstva

Kids schauma škôlkam