SEPTEMBER:

Zdravá škola /Deň mlieka/

Pred plavecký výcvik /ZŠ Krosnianska/

OKTÓBER:

Výstava detských prác na tému "Jeseň"

Športové dopoludnie a kresba na asfalt

Ochutnávka zdravých jedál

NOVEMBER:

Návšteva MŠ pre deti s hendikepom

DECEMBER:

Mikulášska slávnosť, posedenie pri jedličke

Výstava detských prác na tému "Zima a Vianoce"

Február:

 

Školský karneval

Školské kolo v sólovom speve detí

MAREC:

Školské kolo v prednese poézie a prózy

Výstava detských výtvarných prác na tému "Dopravné prostriedky"

APRÍL:

Detská olympiáda

Beseda spojená s praktickou ukážkou práce policajtov

MÁJ:

Deň matiek-kultúrny program, slávnostné triedne aktívy

Škola v prírode

Pred plavecký výcvik-ŠPZ

JÚN:

MDD-celodenný výlet s poznávaním krás prírody

Rozlúčková slávnosť s deťmi prípravných tried, slávnostné triedne aktívy

 

OSTATNÉ AKCIE:

Zber odpadového materiálu

Spolupráca so školskou knižnicou

Návšteva ZOO

Návšteva Botanickej záhrady

Exkurzia u požiarnikov

Turistická vychádzka do blízkeho okolia

Poriadanie spoločných akcií v telocvični ZŠ

Oboznámenie sa s historickým jadrom mesta Košice