Mesto Košice, IČO: 00691135, Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice

kontaktné údaje: www.kosice.sk

kontaktné údaje: Materská škola Zupkova 37 040 22 Košice, Košice, www.mszupkova.sk.

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti  a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov a osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 Nariadenia:

VSTUP ZAMESTNANCOV NA PRACOVISKÁ A INÝCH PRIESTOROV PREVÁDZKOVATEĽA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností a výkon osobitných práv pri plnení pracovného práva preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie
na ochorenie COVID-19, ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo potvrdením ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Názov informačného systému 

IS Vstup zamestnancov na pracoviská a iných priestorov prevádzkovateľa

Právny základ

Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia v nadväznosti na plnenie zákonnej povinnosti v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c).

Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a aktuálne vyhlášky.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

po skončení účelu spracúvania

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa


Kategórie dotknutých osôb  

zamestnanci prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov

potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu
alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, potvrdenie o zaočkovaní druhou dávkou, predloženie príslušného dokladu za účelom overenia totožnosti, predloženie potvrdenia o výnimke


VSTUP DO VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH PRIESTOROV PREVÁDZKOVATEĽA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je kontrola vstupu osôb
do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzkovateľa
preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie
na ochorenie COVID-19, ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo potvrdením ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Názov informačného systému 

IS Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzkovateľa

Právny základ

Čl. 9 ods. 2 písm. g) Nariadenia v nadväznosti na plnenie zákonnej povinnosti v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c).

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálne vyhlášky.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

po skončení účelu spracúvania

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa


Kategórie dotknutých osôb  

osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa


Kategórie osobných údajov

potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu
alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, potvrdenie o zaočkovaní druhou dávkou, predloženie príslušného dokladu za účelom overenia totožnosti, predloženie potvrdenia o výnimke

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

a)       Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje
ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatizovanom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

b)       Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

c)       Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní;
ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.

d)       Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

e)       Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov
na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje
na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

f)        Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate,
že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme
ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

Mesto Košice, IČO: 00691135, Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

 

 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na kontaktné údaje uvedené v hlavičke informačnej povinnosti.