Materská škola Zupkova 37, 040 22 Košice

Tel. č. : 0907 900 141

Z á p i s

Na školský rok 2022 / 2023


Zápis sa uskutoční v dňoch :

Od 02.05.2022 do 04.05.2022

Podmienky prijatia :

  • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2020.

 

  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

  • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

 

  • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

 

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska,
  • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
  • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
  • v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2022 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2023.

 

Príjímanie žiadostí o prijatie do MŠ sa uskutoční u riaditeľky školy

02.05.2022                                         od 8.00hod.       do 16.00hod.

03.05.2022                                         od 8.00 hod.      do 12.00 hod.

04.05.2022                                         od 8.00 hod.      do 10.00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------