Materská škola Zupkova 37, 040 22 Košice

Tel. č. : 055/ 6713 472

Z á p i s

Na školský rok 2019 / 2020

 

Zápis sa uskutoční v dňoch :

Od 30.04.2019 do 03.05.2019

Podmienky prijatia :

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, a ktorému  bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne  odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
  4. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  5. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje danú materskú školu.
  6. Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.
  7. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.09.2019.

 

Príjímanie žiadostí o prijatie do MŠ sa uskutoční u riaditeľky školy

30.04.2019                                         od 8.00 hod.   do 16.00 hod.

02.05.2019                                         od 8.00 hod.   do 12.00 hod.

03.05.2019                                         od 8.00 hod.   do 12.00 hod.

 

Dňa 13. 7.2012 nadobúda účinnosť zmena a doplnenie VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach).
Vzhľadom na vyššie uvedené je výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy stanovená:
pre dieťa do 3 rokov veku 50 €
pre dieťa od 3 rokov veku 15 €