Prosíme rodičov, aby si zrušili trvalé píkazy, nakoľko sa neplatí školné ani rodičovské do odvolania.

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny pre rodičov k otvoreniu materskej školy Zupkova 37, 040 22 Košice od 01.06.2020.

Materská škola bude otvorená za prísnych hygienicko - epidemiologických  opatrení.

 • MŠ bude otvorená od 07:00 do 16:00 hod. Príchod detí do MŠ bude v čase od 07:00 do 08:00 hod. Vyberanie detí v čase od 15:00 do 16:00 hod.
 • V skupine bude max. 15 detí.
 • Do budovy vstupujú všetky osoby s rúškom.
 • Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky.
 • Deti po príchode do  šatne si  odložia rúško do skrinky , v skrinke musia mať aj náhradné rúško. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Do šatne vstupujú max. 4 osoby -2 rodičia a 2 detí.
 • Rodičia sa môžu v šatni zdržať max. 10min.
 • Učiteľky realizujú sprísnený raný filter.
 • Pred vstupom do triedy učiteľka zmeria dieťaťu teplotu bezkontaktným teplomerom. Tolerovaná teplota je do 37 °C.  V prípade podozrenia na ochorenie ( nie len COVID-19) dieťa nepreberie.
 • Deti do materskej školy , prichádzajú  a odchádzajú  len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.                          
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa
 • Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu.
 • Na utieranie rúk budú používať svoje uretáky, ktoré sa budú vymieňať 2x v týždni.
 • Výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom.
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19 / nie len COVID – 19 / bude umiestnené  do samostatnej miestnosti ,zákonný zástupca bude kontaktovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy.

 

Jana Horizralová, riaditeľka MŠ

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia,

Zisťovali sme informácie o záujme zákonných zástupcov o materskú školu pre posúdenie kapacitných možností MŠ a zabezpečenie prevádzky od 1.6.2020 do 31.8.2020.

Deti budú v materskej škole umiestnené prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.5.2020:

 1. deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl SR, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
 3. deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku / ktorých rodičia sĺňajú požadované kritéria /
 4. ďalšie kritériá určené zriaďovateľom (napr. deti slobodných matiek).

Na základe pokynu zriaďovateľa školy - Mesta Košice, nebudú v MŠ umiestnené od 1.6.2020 do 31.8.2020 deti nezamestnaných rodičov, rodičov na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke.

Po zaslaní usmernenia k otváraniu škôl zo strany zriaďovateľa školy - Mesta Košice, Vás budeme ďalej informovať o konkrétnej organizácii od 1.6.2020.

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Materská škola Zupkova 37, 040 22 Košice

Tel. č. : 055/ 6713 472

Z á p i s

Na školský rok 2020 / 2021

 

Prijímanie žiadostí o prijatie do MŠ sa usutoční : Od  04.05.2020  do  06.05.2020

Podmienky prijatia :

 1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
 2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, a ktorému  bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne  odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 4. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 5. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje danú materskú školu.
 6. Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.
 7. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.09.2020.

 

Dňa 13. 7.2012 nadobúda účinnosť zmena a doplnenie VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach).
Vzhľadom na vyššie uvedené je výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy stanovená:
pre dieťa do 3 rokov veku 50 €
pre dieťa od 3 rokov veku 15 €