SEMAFÓR

Výstražný systém odporúčaní v troch úrovniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

 

Zelená - predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19.

 

Oranžová - zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie

COVID-19.

 

Červená - obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom.

 

ZELENÁ  FÁZA

Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec

na ochorenie COVID-19.

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie lebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u dieťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Semafór:

 • Rodičia vstupujú do budovy  s rúškom - minimálny čas.
 • Okamžité vyzdvihnutie dieťaťa, tel. kontakt s lekárom v prípade potreby.

ORANŽOVÁ FÁZA

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID-19.

Opatrenia zelenej fázy + opatrenia nad rámec

Základné odporúčania

Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého dieťaťa na ochorenie COVID-19 alebo podozrivého pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva.

Dieťa môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RÚVZ alebo spádový všeobecný lekár. V prípade, že:

a)    Mieste príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u dieťaťa:

 škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

b)    Zákonný zástupca  oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) podozrenie na ochorenie COVID-19:

 • v prípade ak RÚVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, tak škola kontaktuje miestne príslušné RÚVZ a informuje o podozrení u dieťaťa
 • škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa:

Podozrivé dieťa nenavštevuje materskú školu a škola do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR  testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty dieťaťa (napr. ostatné deti v triede).

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo pracovníkom školy.

 • materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Semafór:

 • Rodičia vstupujú do budovy  s rúškom - minimálny čas.
 • Domáca izolácia úzkych kontaktov do doby určenej RÚVZ alebo všeobecným lekárom. Návrat do zelenej fázy po usmernení RÚVZ alebo všeob. lekára. Prechod do červenej fázy len základe usmernenia RÚVZ.

ČERVENÁ FÁZA

Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi, nepedagogickými pracovníkmi

alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné:

V prípade potvrdeného dieťaťa:

 • ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac detí, odporúčame prerušiť výchovu a vzdelávanie v triedach detí s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčiť z výchovno-vzdelávacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienik,
 • ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti,
 • po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.

V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo pracovníkom    materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

 • dieťaťa – materská škola sa riadi usmerneniami z oranžovej fázy tohto dokumentu. Preberanie dieťaťa v červenej fáze:
 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou; škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi priestormi.
 • Dieťa i sprevádzajúca osoba prichádza do materskej školy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Učiteľka materskej školy preberá dieťa od sprevádzajúcej osoby nasledovne: 
  • sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a to iba po nevyhnutne nutnú dobu (najmä odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa bez zbytočného zdržiavania sa v šatni),
  • učiteľka materskej školy vykoná povinne ranný zdravotný filter a  povinné meranie teploty, v prípade podozrenia na ochorenie  (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.

Semafór:  Dieťa sa odovzdá pri vstupe do triedy - min. čas zdržania v materskej škole.

 

 

Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021

 

Počas obdobia 2. 9 – 14.9 . sa nad rámec zelenej fázy odporúča:

 • Neorganizovať hromadné otvorenie školského roku.
 • Pri vstupe do materskej školy sa vykonáva ranný filter.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg)  nosí rúško
 • alebo ochranný štít.
 • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli materskej školy,
 • alebo mimo neho podľa podmienok materskej školy.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9 – 23.9.

 

Opatrenia k noseniu rúšok od 2. septembra:

V opatrení naďalej ostávajú nasledovné výnimky:

 • deti do 3 rokov veku,
 • deti v interiéri materskej školy

Zásadné pravidlá:

Pri podozrení na ochorenie dieťaťa/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky!!!

Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.

Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.

Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.  Podľa možností neorganizovať výchovu

a vzdelávanie v zberných triedach.

 

Pokyny pre rodičov k otvoreniu materskej školy od 2.9..2020.

 

 

Materská škola bude otvorená za sprísnených hygienicko - epidemiologických  opatrení.

 • Ø Prevádzka MŠ bude od 06:30 do 16:30 hod. Príchod detí do MŠ bude v čase od 06:30 do 07:50 hod. Vyberanie detí v čase od 15:00 do 16:30 hod.
 • Ø Do budovy vstupujú všetky osoby sprevádzajúce dieťa s rúškom.
 • Ø Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky.
 • Ø Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Ø Odporúča sa minimalizovanie času sprevádzajúcich osôb v interiéri a exteriéri MŠ.
 • Ø Učiteľky realizujú ranný zdravotný filter.
 • Ø Meranie teploty sa uskutočňuje len náhodne.
 • Ø Deti do materskej školy môžu prichádzať  a odchádzať  aj s inými osobami, ktoré rodič splnomocní. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Ø Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dlhšej ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Ø Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu.
 • Ø Na utieranie rúk budú deti používať svoje uretáky, ktoré sa budú vymieňať 1x v týždni a to v piatok.
 • Ø Výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom v piatok.
 • Ø Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnené  do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca bude kontaktovaný.
 • Ø V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy.

 

 

Jana Horizralová, riaditeľka MŠ

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Materská škola Zupkova 37, 040 22 Košice

Tel. č. : 055/ 6713 472

Z á p i s

Na školský rok 2020 / 2021

 

Prijímanie žiadostí o prijatie do MŠ sa usutoční : Od  04.05.2020  do  06.05.2020

Podmienky prijatia :

 1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
 2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, a ktorému  bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne  odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 4. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 5. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje danú materskú školu.
 6. Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.
 7. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.09.2020.

 

Dňa 13. 7.2012 nadobúda účinnosť zmena a doplnenie VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach).
Vzhľadom na vyššie uvedené je výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy stanovená:
pre dieťa do 3 rokov veku 50 €
pre dieťa od 3 rokov veku 15 €