Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2023

15.12.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.  Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103

Účinnosť VZN č. 237 je od 1.1.2023

 

V materskej škole dochádza k týmto zmenám:

 1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) sa mení zo súčasných 20,- € na 40,- € (deti, pre ktoré je predprimrne vzdelávanie povinné, tento poplatok neplatia).
 1. Príspevok na čistočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v materskej škole mení zo súčaných 1,45 € (desiata 0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €) na dieťa a deň, na 2,30 € (desiata 0,55 €, obed 1,30 €, olovrant 0,45 €).
 1. Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl vo výške 5,- € (platí sa aj keď dieťa navštívi MŠ len 1 deň v mesiaci).

 

Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené trvalé príkazy v banke, aby si k 1.1.2023 zmenili trvalý príkaz za školné na 40,- € a za stravu na 50,- €.

Rodičovský príspevok ostáva nezmenený (10,- €).

vzn237.pdf
Všeobecné záväzné nariadenia mesta Košice č.237

------------------------------------------------------------------------------------------

Materská škola Zupkova 37, 040 22 Košice

Tel. č. : 0907 900 141

Z á p i s

Na školský rok 2023 / 2024


Zápis sa uskutoční v dňoch :

Od 03.05.2023 do 05.05.2023

Podmienky prijatia :

 • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2021.
 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska,
 • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
 • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
 • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
 • v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2023 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2023.

 

Príjímanie žiadostí o prijatie do MŠ sa uskutoční u riaditeľky školy

1.osobne

2.e-mailom - oskenovaním žiadosti a zaslaním na adresu zupkova37@centrum.sk

3.vhodením originálu žiadosti do PNS schránky MŠ

4.poslaním originálu žiadosti poštou

03.05.2023                                         od 8.00hod.       do 15.00hod.

04.05.2023                                         od 8.00 hod.      do 12.00 hod.

05.05.2023                                         od 8.00 hod.      do 10.00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------