Materská škola Zupkova 37, 04022 KošiceTel. č. : 055/ 6713 472

Z á p i s

Na školský rok 2024 / 2025

 

Prijímanie žiadostí o prijatie do MŠ sa u riaditeľky školy uskutoční v dňoch:

02.05.2024 od 8.00 hod. –  16.00 hod.

03.05.2024 od 8,00 hod.  –  12,00 hod.

06.05.2024 od 8,00 hod.  –  10,00 hod.

 

 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Zupkova 37, 040 14 Košice

 

  • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2022.
  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.
  • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
  • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
  • Ø deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska,
  • Ø deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • Ø deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
  • Ø súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
  • V prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie deti, ktoré do 31.12.2024 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2024.

Dňa 13. 7.2012 nadobúda účinnosť zmena a doplnenie VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach).

Vzhľadom na vyššie uvedené je výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy stanovená:

pre dieťa do 3 rokov veku 50 €

pre dieťa od 3 rokov veku 15 €

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_MŠ_nová_2024.pdf
Všeobecné záväzné nariadenia mesta Košice č.237

------------------------------------------------------------------------------------------