DOTÁCIA NA STRAVU - DOPLNENÉ INFORMÁCIE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOTACIA NA STRAVU PRE 5-6 ročné deti - ZMENA

Dotácia na stravu pre 5 - 6 ročné deti už nebude platiť od 1.8.2021

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8. 2021, upozorňujeme rodičov na ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia  na stravu v sume 1,30 eur za deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností a odobralo stravu sú:

  1. Dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a rodina je v PHN (=pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (=životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR. Za vyučovanie ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, kt. sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.
  2. Každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, kde je najmenej 50% detí v HN
  3. Doplnené o novú skupinu detí (ktoré už dovršili 6 rokov a ešte nedovršili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový nárok neuplatnil ).

Ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil rodič daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým , že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia ( trestný čin podvodu podľa § 221 z.č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa  ako dotáciu na stravu. (Vzor čestného prehlásenia je v prílohe)

 

Zároveň upozorňujeme, aby rodičia deti z rodín v ŽM predložili Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR – Popradská 74, najneskôr do 10.8.2021“.

------------------------------------------------------------------------------------------

VÝBEROVÉ KONANIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmena výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt v MŠ (školné)

Na základe zmeny VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a uznesenia MZ Vám oznamujeme:

  • Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou 20 eur.
  • Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci.

     

    Príspevok v sume 20 € sa bude uhrádzať od 1. apríla 2021.