Miesto zápisu:

Materská škola Zupkova 37, 040 22 Košice

Termín zápisu:

04.05.2020, 05.05.2020, 06.05.2020


Z dôvodu súčasnej mimoriadnej situácie sa podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov:

1. elektronickou formou (e-mailom) zupkova37@centrum.sk

2. písomne poštou

3. písomne, doručením do poštovej schránky MŠ

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ zákonní zástupcovia dodatočne nepredložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Podmienky prijatia:

1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma
dieťa spravidla od troch do šiestich rokov jeho veku.

2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení
dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a
iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.

3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty
rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej
dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej
školskej dochádzky.

4. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré
dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

5. Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.

6. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.09.2020.

7. Prednostne sa prijímajú súrodenci.

 

-----------------

 

OZNAM. Dôležité!!!!!!

 

Na základe záverov zo zasadnutia krízového štábu Mesta Košice a vlády SR, bude prerušená prevádzka všetkých škôl a školských zariadení

 

v dňoch 13.3.2020 až 27.3.2020.

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Materská škola Zupkova 37, 040 22 Košice

Tel. č. : 055/ 6713 472

Z á p i s

Na školský rok 2020 / 2021

 

Zápis sa uskutoční v dňoch : Od  04.05.2020  do  06.05.2020

Podmienky prijatia :

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, a ktorému  bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne  odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
  4. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  5. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje danú materskú školu.
  6. Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.
  7. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.09.2020.

 

Príjímanie žiadostí o prijatie do MŠ sa uskutoční u riaditeľky školy

04.05.2020                                         od 8.00 hod.   do 16.00 hod.

05.05.2020                                         od 8.00 hod.   do 12.00 hod.

06.05.2020                                         od 8.00 hod.   do 12.00 hod.

 

Dňa 13. 7.2012 nadobúda účinnosť zmena a doplnenie VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach).
Vzhľadom na vyššie uvedené je výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy stanovená:
pre dieťa do 3 rokov veku 50 €
pre dieťa od 3 rokov veku 15 €