Prevádzka materskej školy od 08.02.2021 do odvolania

V zmysle Príkazu primátora mesta Košice č.8/2021, na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice,

sa od 8.2.2021 neobnovuje vyučovanie v MŠ a ZŠ a to do odvolania.

V prevádzke naďalej ostávajú MŠ, ŠKD, ŠJ pre deti a žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁSTUP DETÍ DO MŠ PO CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ

POZOR ZMENA!

Pri nástupe detí do materskej školy po celoplošnom testovaní vyžaduje Materská škola od zákonného zástupcu preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky č. 16/2020 ÚVZ SR.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Tlačivo upravené v nadväznosti na vyhlášky ÚVZ SR č. 15 a č. 16 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č.693/2020, zverejnené MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle, je príložené v prílohe.

Základné princípy vstupu do materskej školy:
Ak má rodič (alebo iný člen domácnosti) pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii 10 dní (vyhláška č. 15 ÚVZ SR),

Ak má rodič negatívny test, preukáže sa pri vstupe do MŠ certifikátom - môže byť vpustený do objektu školy (vyhláška č. 16 ÚVZ SR),

Netestovaný rodič nemôže vstúpiť do objektu školy, pokiaľ sa nepreukáže potvrdením o výnimke. Rodičom odporúča MŠVVaŠ SR nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní (nástup možný 12.11.2020)
Príloha 1 - Podmienky vstupu do školy.pdf
Podmienky vstupu platné od 1.11.2020

Príloha 2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu.pdf
Vyhlásenie zákonného zástupcu platné od 1.11.2020

Lekárske potvrdenie.pdf
Lekárske potvrdenie

Podmienky vstupu cudzích osôb do priestorov MŠ.pdf
Podmienky vstupu cudzích osôb do školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.pdf
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti